ODD NYSTROM
Public Procurement Advisory

ANSKAFFELSER OG SALG
i norsk offentlig sektor
- Ta utfordringen!

 

Vi registrerer en økende klagevillighet hos avviste tilbydere på grunn av

 • manglende forutberegnelighet,
 • manglende gjennomsiktighet,
 • manglende etterprøvbarhet
  og
 • evaluering basert på momenter som ikke er klart fremgår av kravspesifikasjon eller tildelingskriteriene.

 

Årsaken til dette er ofte at de som utarbeider spesifikasjoner ikke er tilstrekkelig bevisst på dette forholdet ved utarbeidelse av krav-spesifikasjonene. Konsekvensen blir da (utilsiktet) brudd på regelverk med påfølgende innsynsbegjæring og/eller klage.
 

Innkjøperens oppgave er å bidra til at regelverket følges. Imidlertid kan det være vanskelig for innkjøper å oppdage disse avvikene grunnet manglende IT-faglig kunnskap eller uhåndterlig kravmengde ved større, komplekse systemanskaffelser.
 

For å håndtere dette problemet har jeg utviklet en Excel/VBA basert modell for kravspesifikasjoner, tilbudsevaluering og tildelingskriterier.
 

Innkjøperens oppgave:
INTERNT må man sikre at alle medlemmer av den tverrfaglige anskaffelsesgruppen TAG har samme oppfatning av sammenhengen mellom krav, tildelingskriterier og evaluering.
EKSTERNT kan vi da unngå at klager får medhold ved å sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen.
 

Vi må være åpne overfor leverandørene, og vise den tydelige forbindelsen mellom krav, tildelingskriterier og evalueringsmodell. Dette gjøres allerede ved utsendelse av konkurransegrunnlaget.
 

Tydelighet i konkurransegrunnlag skjer gjennom

 • Standardiserte maler for kravspesifikasjoner og evaluering
 • Det fremgår hvordan det evalueres
 • Vekting fremgår
 • Opsjoner spesifiseres tydelig
 • Kalkylemodell beskrives (forholdsmessig/lineær metode).

 

 

 Les videre....Kravspesifikasjon

 

KONTAKT
E-post:     post@onycon.com
Adresse :  29611 Istán, Málaga - Spania
Telefon:    +34 684 075 190

 

© 2015 by onycon.com

     

Flag Counter